ആറന്മുള ദോശയും റാന്നി ഊണും | Aranmula Dosa Near Aranmula Temple + Ranni Fish Fry Meals

Thanks! Share it with your friends!

Close
www.offerspot.net

Right in front of the famous Aranmula Parthasarathy Temple is this Dosa shop – a very small Dosa shop – that sells hot and yummy dosas, appams, and parottas. We enjoyed our breakfast at this small Dosa Shop and then traveled to Ranni for our lunch. Our lunch stop was also a small restaurant that’s run by a couple. They serve meals with fish fry and fish curry. ആറന്മുളയിലെ പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നേരെ മുൻപിലുള്ള വഴിയിൽതന്നെയുള്ള ചെറിയ ഒരു കട. അവിടെ നിന്ന് രാവിലെ തന്നെ ദോശയോ അപ്പമോ പറോട്ടയോ ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നേരെ റാന്നിക്ക് പോവണം. അവിടെയും ഒരു ചെറിയ കട – ഒരു ചേട്ടനും ചേച്ചിയും നടത്തുന്ന ഒരു ചെറിയ ഊണ് കട. അവിടെ നിന്ന് നല്ല മീൻ വറുത്തതും മീൻ കറിയും ഒക്കെ കൂട്ടി ഊണും കഴിക്കണം.
🥣 Today’s Food Spot 1: Parthasarathy Hotel & Coffee House🥣
Location Map: https://goo.gl/maps/MqXMNtqBN8cFeST5A
Address: Opp. Aranmula Parthasarathy Temple, Aranmula
Contact Number: 9946142538
⚡FNT Ratings for Parthasarathy Hotel & Coffee House ⚡
Food: 😊😊😊😊😑(4.2/5)
Service: 😊😊😊😊(4.0/5)
Ambiance: 😊😊😊😑(3.7/5)
Accessibility: 😊😊😊😊(4.0/5)
Parking facility: Limited
Is this restaurant family-friendly? Consider it as a small kiosk
Price::
Dosa Rs 10/-
Palappam Rs 10/-
Kadala curry Rs 30/-
Mutta curry Rs 30/-
Porotta Rs 10/-
Chaya Rs 10/-
🥣 Today’s Food Spot 2: Hotel Jyothi, Ranni🥣
Location Map: https://goo.gl/maps/vFEiV6GJBfBAMy4c6
Address: SH8, Manthamaruthi, Kerala 689676
Contact Number: Sorry, I do not have it!!
⚡FNT Ratings for Jyothi Hotel, Ranni ⚡
Food: 😊😊😊😊😑(4.1/5)
Service: 😊😊😊😑(3.9/5)
Ambiance: 😊😊😊😑(3.6/5)
Accessibility: 😊😊😊😑(3.6/5)
Parking facility: Limited
Is this restaurant family-friendly? Consider it as a roadside kiosk.
Price::
Meals: Rs 60/-
Fish curry: Rs 60/-
Fish Fry: Rs 60/-
Beef: Rs 70/- (Half)
Omelet: Rs 20/- (Duck)